31 5 / 2022

Cách Nhận Biết Sớm Bọ Trĩ Gây Hại Hoa Hồng

Lưu ý: 

- Các tác nhân gây bệnh cho cây hoa hồng bao gồm cả cây hoa hồng nội và cây hoa hồng ngoại, hoa hồng leo.